بازندانی شدن بدهکار خسارت تاخیر تادیه و سود بانکی تسهیلات بانکی متوقف میشود یعنی از تاریخ زندانی شدن به بعد دیگر محاسبه نمیشود
در این خصوص مستند قانونی نداریم….ولی بر اساس رویه معمول محاکم ،شورای حل اختلاف بر اساس استفتائات صورت گرفته از تاریخ صدور حکم اعسار ونه زندانی شدن بدهکار!!! سیستم محاسبه وجه التزام یاهمان خسارت تاخیر تادیه متوقف میشود….. تاکید میکنم از تاریخ صدور حکم اعسار این اتفاق میفتد و خسارات تاخیر تادیه ای که به تاریخ قبل از اعسار محاسبه شده به قوت خود باقیست…..