ولی معلوم نباشد بعنوان ضامن امضاء کرده یا بعنوان ظهرنویس،اصل براین است که بعنوان ظهرنویس امضاء کرده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.تفاوت بین ظهرنویس و ضامن از جهت مسئولیت در پرداخت می باشد زیرا دعوی به طرفیت ظهرنویس مقید به مدت می باشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star