تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی داوری بین المللی سید محمد موسوی زاده درتاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۶۰۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۱۵۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام کلیه امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه:از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ مهرآباد جنوبی ـ خیابان دانشگاه هوائی ـ خیابان قادری ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول کد پ ۱۳۸۵۸۸۳۸۵۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: سیدمحمد موسوی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۷۶۷۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ ملیحه معینی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۸۰۸۲۹۸۲۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) <br />پ۹۴۰۳۱۰۷۶۵۸۳۹۱۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star