مراحل ثبت برند

اولين قدم برای ثبت يک برند انتخاب نامی مناسب می باشد بايد بدانيد که از اسامی مشهور و يا نام
جغرافيايی نمي توانيد استفاده نماييد که در اين صورت موجب رد اظهارنامه برند شما می گردد. بيشترين
تشابه اسامی در طبقاتی است که خواهان بيشتری دارد اين طبقات شامل : مواد غذايی ، آشاميدنی و يا
آرايشی و بهداشتی می باشد . اگر قصد داريد به همران نام تجاری خود لوگو نيز به ثبت برسانيد بهتر
است از تصاوير ملموس استفاده نماييد که درک آن برای مخاطبين قابل قبول باشد. در نتيجه انتخاب نام
برند از مهم ترين و اساسی ترين گام های ثبت عالمت تجاری می باشد.

آموزش ثبت برند

ابتدا به پايگاه اينترنتی به آدرس ir.ssaa.sherkat ( سامانه ثبت علامت تجاری)مراجعه نماييد.
در بخش سمت چپ به قسمت مرکز مالکيت معنوی مراجعه کنيد.بعد از آن در قسمت خدمات الکترونيک
به اداره ثبت علائم تجاری رفته و سپس از قسمت اظهار نامه ی الکترونيکی به کادراول ثبت اظهارنامه
ی علامت مراجعه نماييد. با انتخاب گزينه ی موافق هستم ، مراحل ثبت اظهارنامه به شما نشان داده
خواهد شد. وارد بخش اول( ورود اطالعات اظهارنامه) شويد. با انتخاب نوع اظهار نامه ، گزينه
افزودن مالک را انتخاب کنيد.با توجه به نوع شخص ( حقيقی يا حقوقی ) مراحل را به زبان فارسی
تکميل نماييد..
در قسمت ثبت : بر روی عبارت درخواست ثبت يک اظهارنامه جديد را دارم کليک نماييد.
• مرحله نخست
به ورود اطلاعات شخصيت حقوقی(شرکت) ويا حقيقی (شخص ) به صورت کامل می پردازيم.
در قسمت ورود اطلاعات مشخصات فردی که به عنوان ابللاغ گيرنده در نظر گرفته شده است وشماره تماس

وی وارد سامانه می شود که رمز و ابلاغيه های بعدی به اين شماره پيامک می گردد.
در مرحله ورود اطلاعات وکيل يا نماينده قانونی : اگر فردی برای ثبت برند خود به وکيل مراجعه نمايد و

“درخواست کننده وکيل باشد گزينه ” وکيل دادگستری ” انتخاب می شود و در غير اين صورت با انتخاب گزينه

” يکی از مديران ” يک نفر از ميان شرکاء يا مديران شرکت به عنوان متقاضی ثبت برند معرفی ميگردد.
در بخش انتخاب کالا بر اساس مجوزهای موجود: در صورت مطلع بودن از شماره طبقه کالای درخواستی عنوان ”

شماره کالای درخواستی را می دانم ” را گزينش کرده در غير اين صورت گزينه دوم را انتخاب نماييد و نام محصول را وارد

می نماييد تا طبقه مربوط به آن محصول برای شما مشخص شود.

 • مرحله دوم
در اين مرحله به مدارک ذکر شده برای ثبت برند آپلود می گردد و در سامانه قرار می گيرد.
• نکته :اگر تعداد مدارک بيشتراز فايل های مشخص شده برای بارگذاری بود با انتخاب
گزينه ” افزودن ضمائم اختياری ” می توانيم مدارک بيشتری را بارگزاری کنيم.
• مرحله سوم
مرور و تاييد اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده.
• مرحله آخر
واريز هزينه اوليه ثبت برند از طريق اينترنت و دريافت شماره اظهارنامه و رمز مورد
نظر از طريق شماره تماس فرد ابلاغ گيرنده .

ساير مراحل ثبتی برند

• از طريق سايت روزنامه رسمی قوه قضائيه مبلغ روزنامه رسمی ابتدايی برند از طريق اينترنت بانک پرداخت می شود.
• پس از چاپ روزنامه رسمی برند ثبت شده طی 10 روز کاری از طريق سايت مدت زمان يک ماهه برای طرح

اعتراضات نسبت به علامت اطلاع رسانی می گردد .
• پس از گذشت يک ماه از زمان صدور روزنامه رسمی و در صورت عدم اعتراض ،وارد پرونده خود در سايت

اداره مالکيت صنعتی شده با ورود شماره اظهارنامه و رمز آن بايد نسب به واريز اينترنتی مبلغ نهايی بابت

صدور پروانه ده ساله انحصاری اقدام نماييد .
• طی 7 تا 10 روزکاری آگهی دوم برند چاپ شده و وارد سايت روزنامه رسمی می گرددمبلغ روزنامه دوم نيز از

طريق اينترنت واريز می شود.
• طی 10 روز کاری پس از صدور روزنامه دوم برند وکيل پرونده با يک نسخه از کليه مدارک شامل (آگهی

درخواست ثبت اوليه و روزنامه اول و آگهی ثبت دوم و روزنامه رسمی دوم برند تجاری) به اداره مالکيت صنعتی مراجعه و درخواست پروانه يا تصديق ده ساله برند انجام می پذيرد .
• ظرف يک الی دو روز کاری پروانه صادر شده و تحويل پروانه و مدارک به موکل اطالع رسانی می شود.

در صورت وجود نقص در پرونده ها برند در حال ثبت با توجه به نظر کارشناسان اداره مالکيت صنعتی در جهت

رفع نقص گام برمی داريم.
در صورت عدم تاييد اظهارنامه تقاضای ثبت برند ديگر امکان ادامه و پيگيری پرونده وجود نداشته و
نشانه اتمام پرونده می باشد .