برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

ثبت برند مواد غذایی

ثبت برند مواد غذایی2018-10-22T12:11:41+00:00

ثبت برند مواد غذایی
می توان گفت مواد غذايی همواره از اولين نيازهای بشر بوده است و بازار مناسب و کارامدی برای
تجارت در ميان فعاالن اقتصادی و تجاری می باشد. بنابراين با ثبت برند مواد غذايی می توان يک گام
جلوتر از بقيه رقبا قدم زد.
11 | P a g e
اکثر مردم در خريد های خود دنبال برندهای مواد غذايی هستند که کيفيت مطلوبی دارند زيرا سالمتی
شان برايشان اهميت دارد. مواد غذايی تنوع بسيار زيادی دارد. اين موارد شامل انواع نوشيدنی ها،
دسرها، غذاهای آماده و توليدات صنعتی مثل پفک و چيپس و … می باشد. بنابراين بعد از ثبت برند مواد
غذايی و ثبت عالمت تجاری، به دليل رقابت زياد در اين حوزه، بايد فعاليت ها و طبقات برند خود را
روز به روز توسعه داد و از استراتژی های تبليغاتی و بازاريابی برای شناخت برند تجاری خود به مردم
استفاده کرد.
مواد غذايی به دليل اينکه ارتباط مستقيمی با سالمت انسان دارند، بايد دارای برند باشند تا بتوان به آن ها
اعتماد کرد. هيچ کارخانه ای نميتواند بدون برند محصوالتش را وارد بازار کند و به فروش برساند.
بنابراين شرکت های مواد غذايی بايد با دريافت مجوز ثبت شرکت مواد غذايی و سپس ثبت برند، مديران
فنی شرکت که شرايط قانونی را دارا می باشند، تعيين کند.

 

در معنای واقعی کلمه، برند دارايی سرمايهای است
برند دارای نرخ بازگشت است و درصد قابلتوجهی از فروش شرکت مديون برندسازی است، بنابراين
برندسازی هزينه نيست، بلکه دارايیهای استراتژيک شرکت است.