دعاوی تصرف شامل سه نوع دعوا می شود: دعوای تصرف عدوانی ، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق.

بحث مالکیت مال غیر منقول مطرح نیست بلکه در این دعاوی خواهان ادعا دارد ملک موضوع دعوا سابقاً در تصرف و مورد استفادهاو بوده است و دیگری بدون رضایت او و بدون مجوز قانونی حسب مورد ملک را از تصرف او خارج کرده و یا مانع اعمال حق او در ملک مزبور گشته و یا مزاحم تصرفات او شده است و حال خواهان خواستار اعاده ملک به خویش و یا رفع ممانعت و مزاحمت خوانده از ملک موضوع دعوا می باشد.

قانونگذار برای این نوع از دعاوی امتیازات ویژه ای در نظر گرفته است من جمله: غیر مالی تلقی کردن این دعاوی ، رسیدگی خارج از نوبت و اجرای حکم صادره از دادگاه بدوی هرچند هنوز رای صادره قطعی نشده باشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star