با توجه ماده ۶۳۷ قانون مجازات بخش تعزیرات هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد , مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند , به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .

توضیحات ساده در مورد رابطه نامشروع برای عموم : اول باید گفت این ماده شامل زنا و مساحقه و اعمال حدی نخواهد بود . بلکه تقبیل به معنای بوسیدن هست , اعمالی را در بر می گیرد این ماده که فرد اول قصد داشته , شامل قدم زدن با نامحرم , لمس نامحرم و…. اعمالی از این دست , اما گفتگو دو نامحرم بدون قصد شامل این ماده و عمل مجرمانه نیست .
رابطه نامشروع گستره زیادی خواهد داشت و با توجه به وضعیت و قصد طرفین محاکم مجازات خواهند نمود. یکی دیگر از موارد این خواهد بود که شما الزامی به آشکار کردن موضوع ندارید و قضات شما را به پوشاندن موضوع راهنمایی خواهند نمود . در کل بعضی از مصادیق رابطه نامشروع امروزه امری عادی شده و خیلی به دنبال پیگیری کسی نخواهد بود مانند دوست پسر و دختر و روابطی از این دست .

توضیحاتی قانونی و تخصصی تر در مورد رابطه نامشروع:براساس این گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی 1611/7 مورخ 18/2/1380 جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ 727 قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star