1سهام مؤسس همانطوريكه از نام آن پيداست در زمان تأسيس شركت و براي قدرداني و تشكر از زحمات مؤسسين اوليه بوجود مي آيد اين نوع سهام در قوانين تجاري ما پيش بيني نشده و عملاً آنچنان كه بايد و شايد مورد استقبال قرار نگرفته است،در سهام موسس سهام دار از انتفاع استفاده مي كند و در زمان انحلال بر اصل سرمايه شركت حقي نخواهد داشت.

2زيان شركت در ميزان سود و منفعت سهم مؤسس تأثيري ندارد و او سود ثابت خود را دريافت مي كند به طور كلي مي توان سهام مؤسس را اين چنين تعريف نمود:«دريافت سهمي از سود شركت و دخالت در امور شركت فقط براي حفظ حقوق خود.

3تغيير در ميزان حقوق صاحبان سهام با ايجاد جلسه اي خاص متشكل از كليه سهامداران تشكيل مي گردد كه بايد با كليه آرا و اكثريت آرا و با حضور سهامداران سهام مؤسس به طور قانوني برگزار گردد.

4در غير اينصورت هرگونه تصميم مبني بر تقليل حقوق صاحبان سهام مؤسس داراي اعتبار نخواهد بود و قانون بر آن خط بطلان مي كشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star