فصل اول اختراعات
ماده 6 اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را
ارایه میکند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل مینماید.
ماده ۲ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار
جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی
در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که
در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و
شامل مواردی نظیر صنایعدستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز میشود.
ماده 8 گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر
میکند و دارنده آن میتواند از حقوق انحصاری بهرهمند شود.
ماده ۴ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
الف کشفیات، نظریههای علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری.
ب طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی.
ج روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان.
این بند شامل فرآوردههای منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمیشود.
د منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیلدهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
ه آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیشبینی شده باشد.

ادامه :

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star