نظر به سوالات و وجود مشکلات عدیده عزیزان در خصوص قراردادهای مشارکت در ساخت، نکاتی بیان می شود:

١-قرارداد مشاركت در ساخت در واقع،نتيجه توافق مالك و سازنده در تلفيق آورده شان مي باشد.
٢-آورده مالك زمين و آورده سازنده، هزينه هاي مربوط به احداث بنا مي باشد.
٣-نتيجه مشاركت مزبور مالكيت مشترك مالك و سازنده در ساختمان احداثي مي باشد.
٤-آنچه ملاك تعيين ميزان مشاركت اين أشخاص مي باشد ارزش آورده هايشان مي باشد به عبارتي ارزش ريالي زمين در مقابل هزينه هاي مربوط به ساخت و احداث بنا سنجيده و متناسب با آن درصدي از بناي احداثي متعلق به سازنده و مابقي آن متعلق به مالك
مي باشد.
٥-بنابراين در تنظيم قراردادهاي مشاركت در ساخت بايد پيش بيني گردد، در صورت عدم إيفا تعهدات از جانب سازنده در استفاده از مصالح و ساير شرائط مورد توافق،در صورتيكه تفاوت قيمت مؤثر إيجاد گردد،مالك بتواند به طرق مختلف ( حق فسخ،مطالبه خسارت،مطالبه مابه التفاوت و…)حقوق خود را حفظ نمايد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star