این مقرره در جلسه مورخ 1395/02/01 هیئت وزیران تصویب و با شماره 13894مورخ 1395/02/08از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

[wpdm_package id=’6673′]