ماليات بر ارث در ادبيات حقوقي به دو نوع تقسيم مي‌شود: ماليات بر ترکه و ماليات بر ارث به معناي خاص. ماليات بر ترکه، ماليات بر دارايي‌هايي است که از متوفي باقي مي‌ماند، خواه آن دارايي‌ها به ارث برسند و خواه خير. ماليات بر ارث، هنگامي دريافت مي‌شود که دارايي‌ها به ارث برسند و آنگاه ورثه هر يک بخشي از دارايي‌هايي را که از طريق ارث تملک کرده‌اند به‌عنوان ماليات مي‌پردازند. از آنچه گفته شد روشن مي‌شود که دارايي‌هاي بجا مانده از متوفي ممکن است دو بار مشمول ماليات قرار گيرد و در حقيقت، در برخي از کشورها چنين اتفاقي نيز رخ مي‌دهد اما برخي ديگر از کشورها به دريافت يک ماليات اکتفا مي‌کنند. نظام حقوقي ايران تنها يک ماليات دريافت مي‌کند و آن هم ماليات بر ارث به معناي خاص آن است.

در قانون سابق محاسبه ماليات بر مبناي زمان فوت متوفي بوده است که اين مبنا مشکلات بسياري ايجاد مي‌کرد، با توجه به اصلاحيه اخير قانون تا زماني که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود يا ديگران اقدام نکنند مالياتي وصول نخواهد شد. بنابراين اموال و دارايي‌هاي متوفي با توجه به نوع و ماهيتشان صرفاً در زمان تحويل يا انتقال حسب مقررات ماده 17 قانون مشمول ماليات مي‌باشد.

يکي ديگر از تغييرات قانون ماليات بر ارث که در ساماندهي بازار پول موثر است، سپرده‌هاي متوفي نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز براي وراث طبقه اول به ميزان 3 درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول ماليات مي‌باشد.

در قانون قبلي ماليات بر ارث نرخ ماليات در بازه 5 تا 65 درصد تعيين مي شد. اين نرخ براساس ارزش دارايي و طبقه وراث تغيير مي‌کرد. آنگونه که از ظاهر نرخ‌هاي مقرر در ماده 17 قانون جديد به دست مي آيد نرخ هاي ماليات وراث طبقه اول کاهش اساسي داشته است و همچنين نرخ‌هاي طبقه دوم و سوم به ترتيب معادل 2 و 4 برابر نرخ وراث طبقه اول مي‌باشد که مجموعا نسبت به قانون قبل کاهش يافته است. در قانون جديد نرخ ماليات بر اساس نوع موروثه تغيير مي کند:

نرخ ها براي ايرانيان مقيم خارج مشابه است. فقط در حالتي که اموال در خارج از ايران واقع باشد پس از کسر ماليات هاي کشور مبدا، ماليات در داخل با نرخ 25 درصد محاسبه مي شود.

اهداف کلي قانون جديد اين است که:
1- نرخ هاي ماليات بر ارث به طور معناداري کاهش يافته است.
2- در قانون جديد بر خلاف گذشته نيازي نيست که همه دارايي‌هاي متوفي به صورت يکجا محاسبه و براي پرداخت مالياتي آن اقدام شود بلکه ورثه مي توانند نسبت به تعيين تکليف بخشي از اموال و دارايي هاي متوفي تصميم گرفته و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. اين تسهيل در فرآيند ماليات برارث، موجب ايجاد رضايت در وراث شده و تمکين مالياتي را در سطح جامعه افزايش مي دهد.
3- زمان ارائه اظهارنامه به يک سال افزايش يافته است.

هرچند با نگاهي به ظاهر تغييرات به نظر مي رسد با اجراي اين قانون به طور کلي درآمد دولت از محل اين نوع از ماليات کاهش يابد. موضوعي که با سياست هاي مالياتي دولت همراستا نيست. اماشايد سياست دولت آن است که با تغيير قانون در راستاي رضايتمندي بيشتر موديان از انواع روش هاي فرار مالياتي بکاهد و از اين محل بر درآمدهاي خود بيفزايد. علاوه بر آن ممکن است در ارزش گذار ي ماترک سخت گيري بيشتري انجام شده و با ارزشيابي واقعي با وجود کاهش نرخ هاي مالياتي، درآمد حاصله افزايش يابد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star