در ماده 8 این لایحه امده است که متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت
پ- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه
ت- نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروههای منحرف و غیرقانونی
ث- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
ج – حداقل مدرک کارشناسی و یا معادل آن
چ- حداقل سی سال سن
ح – تأهل برای مردان
بر اساس تبصره 1 این ماده، در صورتی که مؤسس یا مؤسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به‌عنوان نماینده ایشان معرفی میشوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
بر اساس تبصره ۲این ماده، اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معتقد و ملتزم به مبانی و احکام دین خود و برخوردار از حسن شهرت باشند./
-ماده 14 :منابع مالی مدارس غیردولتی به شرح زیر است:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان
ب- کمکهای دریافتی از اشخاص خیّر، مؤسسات خیریه و نهادها و سازمانهای غیردولتی
پ- کمکهای دریافتی از وزارت آموزش و پرورش
ت- کمکهای دریافتی از سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش
– مطابق ماده 21:شرایط مدیر و استخدام کارکنان علاوه بر لزوم برخورداری از شرایط عمومی مصرح در این ماده، شرایط اختصاصی مدیر مدرسه غیردولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است و شرایط مدیر مرکز آموزشی و پرورشی توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می گردد.
-اقلیت های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد و التزام عملی به مبانی دینی خود، متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند.
-مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از کشور باید مجوز اقامت قانونی کشور مورد نظر را دارا باشد.
-مطابق ماده 23، به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش منوط به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکانپذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
-مطابق ماده 24:امکان مأموریت کارمندان
مأموریت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی دارای سابقه آموزشی ، به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان مدیر و معاون امکانپذیر است. حقوق و مزایای مستمر این افراد حسب توافق دستگاه اجرائی ذی‌ربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس یا دستگاه مذکور قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می‌گردد.
-مطابق ماده 26: حقوق و مزایا تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star