آیا می‌دانید چنانچه شخص محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است، اگر ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام، مبلغ جزای نقدی را پرداخت نماید یک چهارم از مبلغ جزای نقدی کسر می شود.
تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲متن ماده :هر گاه محکومٌم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاظر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

آیا می دانید امکان تقسیط محکومیت به پرداخت جزای نقدی برای محکوم علیه مطابق قانون جدید ، وجود دارد؟وفق ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲:در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده،تقاضای تقسیط کند، درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظر خواهی نیست .البته وفق تبصره این ماده که مشعر است : دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید بصورت مستقل مطرح شود .

آیا می دانید شخصی که در خواست تقسیط جزای نقدی از مرجع قضایی نماید و پس از موافقت این مرجع ، از پرداخت اقساط خود امتناع ورزد، دادگاه حکم تقسیط وی را لغو می نماید (مستند ماده ۵۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ )متن ماده ۵۲۳:در صورت حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم علیه با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط بوسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم، اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد .
و وفق تبصره ۲ ماده ۵۲۹ این قانون که بیان می کند: صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای ما به ازای بخش اجرا نشده آن، از اموالی که بعداٌ از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star