1 ایقاع دو طرفه است و اثرش بری شدن مدیون است

2 ایقاعی لازم است

3 ابراء فقط به اراده ی طلبکار است

4 فقط اهلیت طلبکار را می خواهد

5 عمل حقوقی تبعی است

6 ایقاع مجانی است اما شرط عوض کردن مانعی ندارد(اخذ به شغعه ایقاع مجانی نیست)

7 وصیت به ابراء نیز ایقاع است و نیازی به قبول موصی له ندارد

8 ابراء ضمنی با تسلیم اصل سند طلب به مدیون صورت می پذیرد

9 ابراء به قصد فرا ر از دین در برابر طلبکار قابل استناد نیست

-در شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن نمی شود اما نیاز به قبول دارد اما اگر قبول نکرد باز هم ابراءواقع شده یعنی چه در صورت قبول و چه در صورت رد ابراءواقع می شود و فسخی در کار نیست ← زیراابراء ایقاعی لازم است

10 ابراء یکی از کسانی که در مورد پرداخت طلب مسوولیت تضامنی دارند باعث ابراء همه آنان است مگر معلوم شود مقصود اسقاط رجوع و اقامه ی دعوا بر شخص معین است

11 ولی،قیم،وصی صلاحیت ابراء بدهکاران مولی علیه را ندارد مگر در مورد وام های کم بها که جنبه ی تربیتی دارد.

 

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star