– اصولا رسیدگی در دادگاه های کیفری با کیفرخواست صادره توسط دادستان انجام میشود ، در کیفرخواست باید موارد مذکور در ماده279 ق.آ.د.ک قید گردد

-مسأله مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد ، استقلال دادگاه در تشخیص عنوان اتهامی متهم می باشد . لذا دادگاه موظف به پیروی از عنوان اتخاذی دادسرا که در دادخواست ذکر شده نمیباشد و اگر عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد می تواند عنوان صحیح را مشخص وبه متهم تفیم نماید و بر اساس آن مبادرت به صدور رأی نماید

– در این راستا ماده 280 ق.آ.د.ک اشعار می دارد : عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

-اما اگر دادگاه تحقیقات انجام شده توسط دادسرا را ناقص تشخیص دهد می تواند خود رأسا به تکمیل این تحقیییقات اقدام کند یا اینکه با مشخص کردن موارد مورد نیاز ، تکمیل این تحقیقات را از دادسرای صادر کننده کیفرخواست بخواهد

– نکته دیگری که باید به آن توجه کرداین است که اگر شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که این جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلفی باشد متهم ابتدا در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم (از حیث مجازات) را داشته باشد و سپس برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود.

– در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود.

  •  همچنین با توجه به حکم تبصره 2 ماده 314 ق.آ.د.ک : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star