داشتن نظام اداري سالم همواره از اهداف اساسي دولتها بوده است چرا که وجود فساد در نظام اداري و سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتي از جايگاه شغلي خود کارايي و مشروعيت آنها را تهديد مي نمايد. به همين منظور در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا از جمله ايران جهت برخورد با افراد خاطي راهکارهايي پيش بيني گرديده است.
هرگونه اعمال و رفتاري که حيثيت و جايگاه اداري کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلاً موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانين و مقررات را فراهم نمايد تخلف اداري محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 قابل مجازات است.
لکن در اين بين برخي از تخلفات کارمندان واجد جنبه کيفري بوده و توسط مراجع قضايي قابل پيگيري و رسيدگي مي باشد.
در همين راستا به منظورتنوير موضوع و اطلاع همکاران محترم از يک سو و جلوگيري از بروز اعمال مجرمانه و کاهش آنها در سازمان امور مالياتي کشور از سوي ديگر اهم تخلفات اداري که واجد جنبه جزايي مي باشند به استناد قانون رسيدگي به تخلفات اداري و قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين ذيلاً عنوان مي گردد:

۱-ايراد تهمت و افترا، هتک حيثيت
ماده 608 قانون مجازات اسلامي مندرج در فصل 15 قانون مذکور تحت عنوان هتک حرمت اشخاص و همچنين مواد 697 الي 699 قانون مجازات اسلامي مندرج در فصل 27 تحت عنوان افتراء، توهين و هتک حرمت

2- اخاذي
ماده 669 قانون مجازات اسلامي

3- اختلاس
مواد 5 و 6 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/09/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

4- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص
ماده 605 قانون مجازات اسلامي

5- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي
قسمت اخير ماده 598 قانون مجازات اسلامي

6- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
ماده 2 قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353
7- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه
ماده 508 قانون مجازات اسلامي

8- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري
ماده 576 قانون مجازات اسلامي

9- سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر
ماده 606 قانون مجازات اسلامي

10- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري
ماده 540 قانون مجازات اسلامي

11- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/09/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 600 قانون مجازات اسلامي

12- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.
ماده 604 قانون مجازات اسلامي

13- رعايت نكردن حجاب اسلامي
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي

14- رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي
ماده 638 قانون مجازات اسلامي

15- اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
ماده1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات آن در سال هاي 1376و1389

16- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر
ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات آن در سال هاي 1376و1389 و تبصره هاي ماده مذکور

17- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي
ماده 598 قانون مجازات اسلامي

18- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي
مواد 532 و 534 قانون مجازات اسلامي

19- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها
ماده واحده قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني مصوب 17/3/1349

20- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري
مواد 576 و 581 قانون مجازات اسلامي

21-توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني
ماده 582 قانون مجازات اسلامي