1دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستاجره
2دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستاجره

3دعوای فسخ اجاره

4دعوای تخلیه ملک استیجاری

5 دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تاسیسات عین مستاجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه

6دعوای صدور حکم به وصل آب، برق، گاز، تلفن در عین مستاجره

7دعوای تجویز قطع خدمات
8 دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

9دعوای رفع تصرف عدوانی

10 دعوای رفع مزاحمت

11دعوای رفع ممانعت از حق

12دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین

13دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه

14دعوای اعتراض به حفر چاه
15دعوای تعیین تکلیف دستکاههای حفاری

16دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات

17دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد پروانه مصرف آب

18دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی

19 دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی

20دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی

21دعوای تنفیذ وصیت نامه

22 دعوای ابطال وصیت نامه

32دعوای اثبات تولیت مال موقوفه

33دعوای اعتراض به تولیت

34دعوای اثبات ولد یا نفی ولد

35دعوای عسر و حرج در اجاره

36 دعوای اثبات تابعیت

37دعوای ابطال خلاصه فوت

38دعوای اثبات سیادت

39دعوای عدم تعلق شناسنامه

40دعوای ابطال شناسنامه

41 دعوای الزام به تحویل عین سند
42دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
43 دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

44 دعوای اثبات سوابق بیمه

45دعوای اعتراض به آکهی ثبت علامت یا اختراع

46دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع

47دعوای الزام به صدور شناسنامه

48 دعوای الزام به رفع رطوبت

49دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله

خلاصه
تاریخ بازبینی
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star