– نيابت عملي حقوقي است كه به موجب آن يك شخص به ديگري اختيار مي دهد كه به نام و براي او عمل يا اعمالي را انجام دهد مانند نيابت وكيل از سوي موكل يا نيابت يك قاضي از طرف قاضي ديگر . نيابت قضايي در امور كيفري ، عبارت از تفويض پاره اي اختيارات به قاضي محلي ديگر براي كشف و تعقيب يا اجراي احكام دادگستري مي باشد.

-هر قاضي فقط در حوزه قضايي دادگاهي كه در آن مأموريت دارد انجام وظيفه مي نمايد . هرگاه جرمي در خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده باشد به تقاضاي قاضي رسيدگي كننده ، تحقيقات لازم از سوي دادگاه محل انجام شده نتيجه همراه با متهم( اگر توقيف شده باشد ) به دادگاهي كه نيابت قضايي تفويض نموده اعلام مي گردد . بنابراين هرگاه پرسش از متهم يا گواهان يا معاينه و تحقيقات محلي يا بازرسي منزل و جمع آوري آلات بزه و امثال آنها لازم باشد كه در خارج از حوزه قضايي انجام شود ، قاضي به دادگاهي كه بايد تحقيقات در حوزه آن انجام شود نيابت قضايي تفويض نموده خواستار تحقيقات مورد نياز مي شود .

– بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

– انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است.
– هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی میشود.

– نيابت قضايي بر دو گونه است : داخلي و بين المللي ، نيابت قضايي داخلي عبارت از مأموريتي است که دادگاه ها و مأمورين قضايي در سطح كشور به يكديگر مي دهند . نيابت قضايي بين المللي درخواستي است كه يكي از مقامات قضايي داخلي از مقامات قضايي كشورهاي ديگر مي نمايد .

– در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور به عمل آيد مراجع قضایی مي توانند در حدود معاهدات دو جانبه با تفويض نيابت قضايي انجام اقدامات مقتضي را از دادسرا های ساير كشورها بخواهند . همچنين مي توانند به شرط معامله متقابل نيابت هاي قضايي از کشورها را انجام دهد .

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star