آيا تحقيقات مقدماتي در دادگاه هم انجام ميشود؟

بر خلاف نص صريح بند «الف» و بند«و» ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) در تبصره 3 قانون موصوف، جرايمي احصاء شده اند که بدون تحقيقات مقدماتي و صدور کيفرخواست به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشوند و صلاحيت انجام تحقيقات لازم و رسيدگي در اختيار آن دادگاه ميباشد.

تبصره 3- «پروندههايي که موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا يا لواط است. همچنين جرايميکه مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال ميباشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود، مگر آن که به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»

بنابراين ميتوان گفت جرايم مستثني از تحقيقات مقدماتي جرايمي هستند که مستقيماً و بدون انجام هرگونه تحقيقاتي و بدون نياز به صدور کيفرخواست ،حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار ميگيرند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star