1-گزارش اصلاحی،قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد،چون رأی محسوب نمی‌شود.

2-استثنائات قاعده­ فراغ دادرس عبارتند از:اعاده­ دادرسی،اعتراض ثالث،واخواهی،رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی

3-اظهارنامه‌ در بخشی که مربوط به اظهارات اشخاص است،سند عادی و در بخشی که مربوط به گزارش مأمورین ابلاغ است،سند رسمی است.

4-امضاء رکن اصلی سند است اما به حکم قانون، دفاتر تجاری تاجر،اگر امضاء هم نداشته باشد در حکم اقرار بوده و علیه ولی در حد یک سند عادی قابل استناد است(ماده ۱۴ قانون تجارت)

5-دفتر تجاری بازرگان در هر حال علیه او قابل استناد است،اما دفتر بازرگان در مقابل غیر بازرگان به نفع او سندیت ندارد بلکه صرفاً یک قرینه است.

6-در اسناد رسمی،تاریخ تنظیم سند علیه همگان معتبر است اما در اسناد عادی فقط علیه طرفین، ورّاث و قائم‌مقام آنها قابل استناد است.

7-در امور حقوقی یک بار گواه احضار می‌شود اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد،برخلاف امور کیفری امکان جلب وی وجود ندارد.

8-وجه مشترک معاینه­ی محل،تحقیق محلّی و کارشناسی در این است که هر سه امارات قضایی محسوب می‌شوند و هیچکدام دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند و قابل اعتراض هم نیستند.

9-اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّی به طرفین ابلاغ نمی‌شود،‌اما موضوع و وقت قرار ابلاغ می‌شود.

10-تنها موردی که در امور حقوقی امکان جلب وجود دارد،جلب کارشناسی در صورت عدم حضور برای تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star