قرار تأمین باید متناسب با جرم و ادله و اسباب اتهام و احتمال فرار یا ازبین رفتن آثار جرم و همچنین سابقه ی متهم و وضعیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و حیثیت متهم باشد و اخذ تأمین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی قاضی خواهد شد [ماده ٢٥٠]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star