برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

خانه » قوانین » راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است )م۴۹ ق ت( در اسم شرکت باید عبارت )با مسئولیت محدود( قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و اال شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م ۴۹ ق ت )

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 1. پس از تکمیل اطالعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه و تأیید پیش نویس آگهی توسط کارشناس، ۲ نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامه و شرکتنامه تهیه نموده و پس از امضاء کلیه اوراق توسط شرکا و اعضاء هیئت مدیره نسبت به ارسال اوراق امضاء شده و مدارک الزم توسط پست به اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.
 2. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
 3. حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
 4. سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
 5. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی، نماید و هر شرکت که بر خالف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
 6. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخالف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
 7. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
 8. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
 9. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
 10. شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.
 11. مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.
 12. تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور داری نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد..
 13. هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید..
 14. روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد.
 15. در هر شرکت بامسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت نظار الاقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
 16. هیئت نظار مرکب از ۳ نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.

وظایف هیئت نظار :

 1. تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقدیل و تسلیم شده باشد.
 2. در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.
 3. دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده.
 4. اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانینی معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
 5. اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند.
 6. موضوع را درگزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشد دالیل خود را بیان می کنند.
 7. تا ۱۹ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند )خود یا نماینده او در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیالن و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.
 8. شرکاء شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.
 9. اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که الاقل سه ربع (۳/۹) سرمایه را دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر نماید.
 10. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود رادر شرکت نماید.
 11. سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره ) احتیاطی منظور گردد.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل شود :

 • وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 • وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل ومدت منقضی شده باشد.
 • در صورتی که شرکت ورشکست شود.
 • در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
 • درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دالئل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.
 • در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

 

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

 • مؤسسین و مدیرانی که بر خالف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
 • کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
 • مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :

 • دو برگ تقاضانامه.
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو جلد اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه برابر اصل شرکاء .
 • کارت ملی برابر اصل شرکاء.
 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره.
 • گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره و مدیرعامل.

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود .

۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۱۵:۳۰:۵۵ +۰۳:۳۰

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 72

من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

۱۱ ديدگاه

 1. قاسمی شهریور ۲۸, ۱۳۹۶ در ۹:۴۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  مدارک لازم برای ختم تصفیه شرکت مسولیت محدود ، فقط نیاز به نامه ختم تصفیه مدیر تصفیه و سه نوبت اصل آگهی دعوت از بستانکاران – روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار – است ؟
  ما نامه ختم تصفیه را تهیه کردیم . میتوانیم از شما هم برای صحت تنظیم نامه فوق مشاوره بگیریم یا خیر
  متشکرم

 2. سپهر شهریور ۲۷, ۱۳۹۶ در ۹:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ، برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود کارت پایان خدمت لازمه؟ من و شرکایم دانشجو هستیم آیا برای سمت های مدیر عامل و رئیس هیت مدیره کارت پایان خدمت لازمه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی شهریور ۲۷, ۱۳۹۶ در ۱:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

   سلام
   برای عضویت در هیئت مدیره ی شرکت داشتن سن بالای ۱۸ سال کافی می باشد و نیازی به داشتن کارت پایان خدمت نیست.

 3. مهدیه اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶ در ۱۲:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام برای ثبت شرکت نصب و راه اندازی دستگاه های سرد کننده اگر ادرس مسکونی باشه مشکلی پیش مییاد

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶ در ۲:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

   سلام
   در هنگام ثبت شرکت ، این که آدرس مسکونی باشد یا تجاری مشکلی ایجاد نمی کند.
   اما برای اخذ کداقتصادی ، ملک باید اداری یا تجاری باشد.

 4. حامد شهریور ۸, ۱۳۹۵ در ۱:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ، هزینه کل راه اندازی شرکت با مسئولیت محدود توسط ثبت فردا چقدره ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی شهریور ۱۴, ۱۳۹۵ در ۸:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

   با سلام و درود
   جهت استعلام از هزینه ها با موسسه تماس حاصل فرمایید

 5. ارش فروردین ۲۱, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  میخواستم شرکت مسءولیت محدود ثبت کنم. در سامانه ی مربوطه فرمهارو پر کردم و چنین مدارکی از من برای ارسال خواسته :
  دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
  دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
  دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
  اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
  تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء, مدیران
  در صورت داشتن هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
  اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد
  ارائه اقرارنامه مدیران و بازرسان

  با توجه به اینکه شرکت فقط ۲ عضو دارد که من و برادرم هستیم و سرمایه ۱۰۰ هزار تومن نقدی است، آیا باید اقرارنامه مدیران و سوپیشینه رو برای هر دو نفر بگیریم و ارسال کنیم؟
  سوپیشینه بدون معرفی نامه میشه از پلیس +۱۰ گرفت؟
  اقرارنامه مدیران رو از کجا باید نهیه کنیم؟ هر دو نفر باید بگیریم؟

  با سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی فروردین ۲۲, ۱۳۹۵ در ۴:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

   با سلام و درود
   بله تمامی اعضا نیاز به سوپیشینه دارند و برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۰۲۱-۸۸۸۰۷۲۷ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید

 6. موسویان فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ در ۲:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام در صورت تبت شرکت با مسوولیت محدود برای دو شریک و دریافت پروانه بهره برداری و پلمپ دفاتر و انجام کارهای ارزش افزوده مدت زمان و هزینه دریافتی چقدر می باشد (پروانه بهره برداری جهت تولید نی نوشابه ) طرفیت تولید هم مهم نیست با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ در ۱:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

   با سلام و درود
   ثبت شرکت برای شما ۱۰-۲۰ روز زمان بر است و برای گرفتن پروانه بهره برداری حداقل ۳ ماه زمان لازم است و برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۰۲۱-۸۸۸۰۷۲۷ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید

ثبت ديدگاه