برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

//راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است )م49 ق ت( در اسم شرکت باید عبارت )با مسئولیت محدود( قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و اال شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 49 ق ت )

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 1. پس از تکمیل اطالعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه و تأیید پیش نویس آگهی توسط کارشناس، 2 نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامه و شرکتنامه تهیه نموده و پس از امضاء کلیه اوراق توسط شرکا و اعضاء هیئت مدیره نسبت به ارسال اوراق امضاء شده و مدارک الزم توسط پست به اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.
 2. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
 3. حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
 4. سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
 5. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی، نماید و هر شرکت که بر خالف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
 6. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخالف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
 7. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
 8. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
 9. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
 10. شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.
 11. مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.
 12. تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور داری نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد..
 13. هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید..
 14. روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد.
 15. در هر شرکت بامسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت نظار الاقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
 16. هیئت نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.

وظایف هیئت نظار :

 1. تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقدیل و تسلیم شده باشد.
 2. در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.
 3. دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده.
 4. اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانینی معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
 5. اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند.
 6. موضوع را درگزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشد دالیل خود را بیان می کنند.
 7. تا 19 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند )خود یا نماینده او در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیالن و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.
 8. شرکاء شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.
 9. اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که الاقل سه ربع (3/9) سرمایه را دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر نماید.
 10. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود رادر شرکت نماید.
 11. سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره ) احتیاطی منظور گردد.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل شود :

 • وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 • وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل ومدت منقضی شده باشد.
 • در صورتی که شرکت ورشکست شود.
 • در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
 • درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دالئل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.
 • در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

 

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

 • مؤسسین و مدیرانی که بر خالف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
 • کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
 • مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :

 • دو برگ تقاضانامه.
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو جلد اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه برابر اصل شرکاء .
 • کارت ملی برابر اصل شرکاء.
 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره.
 • گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره و مدیرعامل.

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود .

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:28:18+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 72
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

15 Comments

 1. سعید اکتبر 20, 2018 در 3:34 ق.ظ - پاسخ دادن

  با سلام من و برادرم یک شرکت مسولیت محدود ثبت کردیم بعدبرادر بنده حق امضا کلیه اوراق رو گرفت بعد۲ سال پروانه بهره برداری و تاسیس رو بنام خودش زد وشرکت که راه افتاد خانمش رو به عنوان شریک بدون اطلاع بنده اضافه سپس بنده رو بدون اطلاع اینجانب در یک سورتجلسه سوری حذف کرده با توجه به اینکه بنده هنوز در این شرکت کارمیکنم و الان متوجه این قضیه شدم
  و تغییرات بدون اطلاع بنده انجام داده برای احقاق حق ممنون میشم راهنمایی بفرمایین چگونه میشه روند خودسرانه ایشون رو باطل کرد

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی اکتبر 21, 2018 در 10:18 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   در صورتی که ایشان امضای شما را جعل نموده و اوراق صورتجلسه را امضا کرده باشند، می توانید از طریق مراجع قضائی از ایشان شکایت نموده و سهم خود را پس بگیرید.

 2. علی رضا ژانویه 1, 2018 در 5:38 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام لطفا بفرمایید برای ثبت شرکت شرط سنی نیاز است؟ پسر من 6 سالش است و می خواهم در ثبت شرکت به اسمش 10% سهامدارش کنم. آیا نیاز به وکالت نامه دارد یا از طرف امضا کنم؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ژانویه 2, 2018 در 12:44 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   پدر می تواند به عنوان قیم از طرف فرزند زیر 18 سال خود مدارک را امضا نماید.

 3. قاسمی سپتامبر 19, 2017 در 9:42 ق.ظ - پاسخ دادن

  با سلام
  مدارک لازم برای ختم تصفیه شرکت مسولیت محدود ، فقط نیاز به نامه ختم تصفیه مدیر تصفیه و سه نوبت اصل آگهی دعوت از بستانکاران – روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار – است ؟
  ما نامه ختم تصفیه را تهیه کردیم . میتوانیم از شما هم برای صحت تنظیم نامه فوق مشاوره بگیریم یا خیر
  متشکرم

 4. سپهر سپتامبر 18, 2017 در 9:08 ق.ظ - پاسخ دادن

  با سلام ، برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود کارت پایان خدمت لازمه؟ من و شرکایم دانشجو هستیم آیا برای سمت های مدیر عامل و رئیس هیت مدیره کارت پایان خدمت لازمه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی سپتامبر 18, 2017 در 1:54 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   برای عضویت در هیئت مدیره ی شرکت داشتن سن بالای 18 سال کافی می باشد و نیازی به داشتن کارت پایان خدمت نیست.

 5. مهدیه آوریل 23, 2017 در 12:25 ب.ظ - پاسخ دادن

  با سلام برای ثبت شرکت نصب و راه اندازی دستگاه های سرد کننده اگر ادرس مسکونی باشه مشکلی پیش مییاد

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی آوریل 23, 2017 در 2:56 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   در هنگام ثبت شرکت ، این که آدرس مسکونی باشد یا تجاری مشکلی ایجاد نمی کند.
   اما برای اخذ کداقتصادی ، ملک باید اداری یا تجاری باشد.

 6. حامد آگوست 29, 2016 در 1:38 ب.ظ - پاسخ دادن

  با سلام ، هزینه کل راه اندازی شرکت با مسئولیت محدود توسط ثبت فردا چقدره ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی سپتامبر 4, 2016 در 8:30 ق.ظ - پاسخ دادن

   با سلام و درود
   جهت استعلام از هزینه ها با موسسه تماس حاصل فرمایید

 7. ارش آوریل 9, 2016 در 10:27 ب.ظ - پاسخ دادن

  با سلام
  میخواستم شرکت مسءولیت محدود ثبت کنم. در سامانه ی مربوطه فرمهارو پر کردم و چنین مدارکی از من برای ارسال خواسته :
  دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
  دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
  دو نسخه اساسنامه تکميل شده
  اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
  تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء, مديران
  در صورت داشتن هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
  اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
  اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد
  ارائه اقرارنامه مدیران و بازرسان

  با توجه به اینکه شرکت فقط 2 عضو دارد که من و برادرم هستیم و سرمایه 100 هزار تومن نقدی است، آیا باید اقرارنامه مدیران و سوپیشینه رو برای هر دو نفر بگیریم و ارسال کنیم؟
  سوپیشینه بدون معرفی نامه میشه از پلیس +10 گرفت؟
  اقرارنامه مدیران رو از کجا باید نهیه کنیم؟ هر دو نفر باید بگیریم؟

  با سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی آوریل 10, 2016 در 4:25 ب.ظ - پاسخ دادن

   با سلام و درود
   بله تمامی اعضا نیاز به سوپیشینه دارند و برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۰۲۱-۸۸۸۰۷۲۷ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید

 8. موسویان آوریل 7, 2016 در 2:19 ق.ظ - پاسخ دادن

  با سلام در صورت تبت شرکت با مسوولیت محدود برای دو شریک و دریافت پروانه بهره برداری و پلمپ دفاتر و انجام کارهای ارزش افزوده مدت زمان و هزینه دریافتی چقدر می باشد (پروانه بهره برداری جهت تولید نی نوشابه ) طرفیت تولید هم مهم نیست با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی آوریل 7, 2016 در 1:00 ب.ظ - پاسخ دادن

   با سلام و درود
   ثبت شرکت برای شما 10-20 روز زمان بر است و برای گرفتن پروانه بهره برداری حداقل 3 ماه زمان لازم است و برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۰۲۱-۸۸۸۰۷۲۷ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید

ثبت ديدگاه