برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

( قانون تجارت الكترونيكي )مصوب 2831

خانه » قوانین » ( قانون تجارت الكترونيكي )مصوب 2831

( قانون تجارت الكترونيكي )مصوب 2831

باب اول- مقررات عمومي
بحث اول – قلمرو شمول قانون
ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطههاي
الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار ميرود.
فصل دوم – تعاريف
ماده 1- الف – ))داده پيام(( ) Data Message (: هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است
كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوريهاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره
يا پردازش ميشود.
ب- ))اصل ساز(( ) Originator (: منشا اصلي ))داده پيام(( است كه ))داده پيام(( به وسيله او يا از طرف او توليد
يا ارسال ميشود اما شامل شخصي كه در خصوص ))داده پيام(( به عنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد.
ج- ))مخاطب(( ) Addressee (: شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ))داده پيام(( را دريافت كند، اما
شامل شخصي كه در ارتباط با ))داده پيام(( به عنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد.
د- ))ارجاع در داده پيام(( ) Incorporation By Reference (: يعني به منابعي خارج از ))داده پيام(( عطف
شود كه در صورت مطابقت با ماده ) 11 ( اين قانون جزيي از ))داده پيام(( محسوب ميشود.
ه – ))تماميت داده پيام(( ) Integrity (: عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ))داده پيام((. اعمال ناشي
از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام ميشود خدشهاي به تماميت
))داده پيام(( وارد نميكند.

ادامه : [wpdm_package id=’7017′]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:52:45+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه