برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

(قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت )مصوب 6731

خانه » قوانین » (قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت )مصوب 6731

(قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت )مصوب 6731

مادة 6. بهمنظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در
قوانين بودجه ساانن ك كشور و طرح هاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي،
به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسهها و نهادهاي عمومي غيردولتي
و مؤسااسااههاي عامالمنفعه و شااركتهاي وابسااته به دساات ا هاي مذكور و همچنين
شركتهاي سهامي عام وخاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجاز داد ميشود طبق
مقررات اين قاانون، قساامتي از مناابل مالي مورد نياز براي اجراي طرح هاي مذكور
شااام منابل مالي نزم براي تهي مواد اولي مورد نياز واهدهاي توليدي را از طريق
انتشار و عرض عمومي اوراق مشاركت تأمين نمايند.
تبصره: تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني “طرح
انتفاعي” بهعهدة هيئتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصاادي و داراييس زاازمان برنامه و بود ه و
بانك مركزي مهوري ازااامي ايران ميباشاادا اين قبيط طرحها در پيوزاات طرحهاي عمراني لوايح
بود ة زالانة كط كشور با عامت مشخص درج خواهد شد

ادامه :[wpdm_package id=’7032′]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:49:01+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه