یکی از مزایای سفته نسبت به چک این است که دادگاه نمیتواند دادخواست اعسار صادر کننده سفته را قبول کند و مستند قانونی آن عبارت است ماده 269 ق.ت: محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.
ماده 309ق.ت: تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد فته طلب(سفته) لازم الرعایه است.

نکته
اصولاً درتمامی عقود، موضوع عقد باید معلوم باشد.حال دربرخی عقودکه قصد اولیه‌ی طرفین درآن کسب سود می‌باشد و به آن عقودمغابنه ای گویند.این علم بایدتفصیلی باشد ودرآن دسته ازعقودی که قصد اولیه‌ی طرفین احسان ونیکی می‌باشدو به عقود مسامحه ای معروفند، این معلوم بودن می‌تواند اجمالی باشد مثل هبه، صلح، ضمان و…