برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

اصطلاحات مهم ارث

اصطلاحات مهم ارث

اصطلاحات مهم ارث

ابراء:صرف نظر کردن داين ازدين خود به اختيار وميل
ابوين : تثنيه اب ، پدرومادر را ازباب غلبه ابوين گويند
ابويني :منسوب به ابوين ، صفت و نسبت فرزنداني که از يک پدر ومادر باشند ، در برابر ابي وامي به کار ميرود .
ابي: منسوب به اب ، پدري ، از يک پدر ، در مقابل امي
اجداد:جمع جد ، نياکان ، پدران پدر ، پدران مادر هريک از ابوين پدر متوفي تاهرجا که بالا رود عنوان جد رادارد وجمع آن اجداد است وشامل ذکور واناث مي شود.
اجداد مرتبه اول :پدرپدرومادرمادر، وپدرمادرومادرمادررا که چهار نفرند اجداد مرتبه اول نامند که هرگاه يک نفر ازآنان موجود باشد اجدادمرتبه ثاني ارث نميبرند .اجداد مرتبه ثاني هشت نفرند زيرا براي هر يک ازاجداد مرتبه اول يک پدر ويک مادر ميباشد واجداد مرتبه ثالث شانزده نفرند وبرهمين قياس در هر مرتبه بعد دو برابر ميشود.
اخوال: دایی .دایی ها
اخوه :درباب ارث شامل برادران وخواهران هردو ميباشد
ارث:دارائي متوفي بعد ازکسر واجبات مالي ويوين وثلث را ارث گويند وماليات برارث به آن تعلق ميگيرد يعني مبلغ حاصل از جمع واجبات مالي وديون وثلث بايد ازدارائي مثبت ميت خارج ميشود باقيمانده متعلق ماليات بر ارث است زيرا عنوان ارث فقط برهمان باقيمانده صدق ميکند
استيفاء:درلغت « طلب تمام کردن حق » ودر اصطلاح « استفاده از کاريا مال ديگري با رضايت او » مطلق گرفتن
اعمام :عموها، برادر پدرها
افاقه :بهبود يافتن ، به هوش آمدن . در فقه هشياري پس از مستي است وپس از بازيافتن عقل پس از جنون است
اقارب: خويشان ، نزديکان ، بستگان
امور حسبي :اموري که دادگاه ها مکلف اند به آن امور اقدام نموده وتصميمي اتخاذ کنند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بين اشخاص واقامه دعوي از طرف آنها باشد .
امي :منسوب به ام ، مادري ، از يک مادر، در مقابل ابي
انحصار وراثت :حصر وراثت ، درمفهوم تصريق حصر وراثت ودعوي وراثت به کار ميرود وآن دعوايي است که بموجب آن وراث متوفي از دادگاه تقاضاي صدور تصديق به منحسر بودن وراث به عدد واشخاص معين ومعلوم مي نمايند .
اهليت:صفت کسي که داراي جنون ، سفه ، ورشکستگي وساير موانع محروميت از حقوق ( کلاً وبعضاً ) نباشد ، در مقابل حجر به کارميرود . صلاحيت شخص براي دارا شدن حق وتحمل تکليف وبه کار بردن حقوق که بموجب قانون دارا شده است.براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد عاقل ، بالغ ورشيد باشند.
اهليت استيفاء :صلاحيت شخص براي به کار بردن حقي که دارا شده است مانند صلاحيت کبير براي معامله در اموال خود که در حال صغر آنها را ازپدر خود به ارث برده است .
ايجاب :واجب کردن ، لازم کردن مقابل نفي ، سلب
پذيرفتن :اعلام تعهد يا اعلام تمليک ( عقد تمليکي ) : مقابل قبول .
بالسويه: برابر، به نحومساوي
تحرير ترکه :مقصود ازتحرير ترکه تعيين مقدار ترکه وديون متوفي است.
ترکه :اموالي که از مرده باقي مانده باشد
تعصيب :يعني دادن به عصبه وآن خويشاوند پدري شخص است ،عصب در لغت به معني احاطه کردن آمده است وبه خويشاوندان پدري از آن جهت عصبه گويندکه شخص را احاطه کرده وحمايت مينمايند در اصطلاح حقوقي رد مقداري از ترکه را که از سهام صاحبان سهم زيادتر است به خويشاوندان پدري متوفي گويند .
در حقوق مدني زياده از سهم بين صاحبان فرض تقسيم ميشود .
ثلث :يک سوم ، بخشي از ترکه که وصاياي مالي موصي تاآن ميزان بدون اجازه ورثه نافذ است .
ثمن :سهم ادناي زوجه درارث
جد:پدربزرگ.پدر پدر
جده: مادرمادر، مادرپدر ، مادربزرگ
حاجب از لحاظ لغوی
١-منع کننده ، پرده دار
٢-حايل ، مانع ارث ، وارثي که ديگري رااز ارث محروم ميکند.
حجب :حالت وارثي است که بواسطه بودن وارث ديگر ازبردن ارث کلاً ياجزائاً محروم ميشود .
حجب بردو قسم است :
قسمت اول آنست که وارث ازاصل ارث محروم ميگردد مثل برادر زاده که بواسطه بودن برادر ياخواهر متوفي ازارث محروم ميشود يا برادراني که بابودن برادران ابويني از ارث محروم ميگردند .
قسمت دوم آن است که فرض ارث از حد اعلي به حد ادني نازل ميگرددمثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتي که براي زوجه اولاد باشد وهمچنين تنزل حصه زن اط حد ربع به ثمن در صورتي که براي زوج واولاد باشد.
حجر:نداشتن صلاحيت دردارا شدن حق معين ونداشتن صلاحيت براي اعمال حقي که شخص آن را دارا شده است
حق شفعه:هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دونفر مشترک باشد ويکي ازدو شريک ، حصه خودرا به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل کند

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:26:25+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 94
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه