برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

مشاوره حقوقی حصروراثت

تکلیف ورثه بعد از فوت یا حجر صاحب ماشین

اقدام برای تغییر مالکیت ماشین بعد از فوت مالک! بسیار اتفاق افتاده است که فردی فوت کرده، اما ورثه اطلاع درستی از تکالیف قانونی خودشون ندارن. در ادامه به بیان یکی از این تکالیف می پردازیم: در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه، حسب مورد نماینده قانونی وراث با ارائه گواهی تسلیم دادخواست

2018-09-13T10:15:38+00:00

پرسش و پاسخ حصر وراثت

✅ پرسش : در صورتی که ورثه متوفا ملک به ارث رسیده را پیش از انجام تشریفات قانونی و صدور گواهی حصر وراثت به صورت عادی (فروش نامه ) به دیگری بفروشند و شخص خریدار از انجام تعهدات از جمله پرداخت بخشی از ثمن معامله خودداری کند آیا ورثه می توانند تنها به علت عدم انجام

2018-09-13T10:26:09+00:00