برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

پرسش و پاسخ حصر وراثت

پرسش و پاسخ حصر وراثت

✅ پرسش :

در صورتی که ورثه متوفا ملک به ارث رسیده را پیش از انجام تشریفات قانونی و صدور گواهی حصر وراثت به صورت عادی (فروش نامه ) به دیگری بفروشند و شخص خریدار از انجام تعهدات از جمله پرداخت بخشی از ثمن معامله خودداری کند آیا ورثه
می توانند تنها به علت عدم انجام تعهد ازسوی خریدار و نيز نداشتن گواهي حصر وراثت و درنتیجه مشخص نبودن سهم ارث هریک از ورثه وارزش دقيق آن نسبت به فسخ معامله اقدام نمایند یا خیر؟

✅  پاسخ :

باتوجه به اینکه عقد بیع به صرف ایجاب و قبول منعقد میشود و برابرماده ۳۳۹ قانون مدنی پس ازتوافق فروشنده ومشتری عقد بیع به ایجاب و قبول دو طرف واقع می شود.و اعتبارعقد منوط یا وابسته به چیز دیگری نیست .

گواهی حصروراثت هم اگرچه اماره قطعی قضايي در راستای تعیین تعداد ورثه و انحصار آنهاست اما چه درنفي و چه در اثبات، تاثیری در بیع و اعتبار و درستی آن ندارد. گرچه از تشریفات قانونی بایسته جهت تنظیم سند انتقال مالکیت به خريدار می باشد.

بنابراین به صرف نبود گواهی حصر وراثت نمیتوان بیع را فسخ یا باطل اعلام کرد!

درخصوص معلوم نبودن مبیع هم گرچه ممکن است ،برخي اينگونه ایراد کنند که معلوم نبودن
سهم ارث هریک وراث در این زمینه محل اشکال است اما درپاسخ می توان گفت ، آنچه معامله شده مطلق سهم ارث نیست که هنوز به طور دقیق معلوم نشده، که به این دليل تصور کنیم میزان آن مشخص نیست. بلکه موضوع معامله ،
سهم ارث از ملک معین بوده یعنی ورثه ای که رابطه واثت ایشان با مورث محرز است از ترکه به نسبت سهم خود در یک مال معین (مبيع)
معامله کرده اند.هرچند این سهم مستقر در ترکه پس از حصر وراثت از جنبه قانونی نیز رسمیت
می يابد. درنتيجه
به نظر می رسدامکان فسخ بیع وجود ندارد!
درخصوص عدم پرداخت بخشي ازثمن معامله نیز اگر شرایط خیار تاخیر ثمن فراهم باشد یا شرط خیار شده باشد ، میشود بیع را فسخ کرد و درغیر اینصورت فسخ عقد امکانپذیر نيست!

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:26:09+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 94
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه