مطابق قانون اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

به عبارتی دیگر باید بیان داشت که چنانچه افراد با وجود داشتن شناسنامه، اقدام به گرفتن المثنی نمایند مشمول مجازات مقرر خواهند شد.
به طور مثال شخصی که قبلاً سابقه ازدواج داشته می خواهد این موضوع را از همسر آینده خود مخفی نماید، لذا تصمیم می گیرد تا با گرفتن شناسنامه المثنی ازدواج سابق خود را مخفی نماید.
این در حالی است که در حال حاضر افراد می توانند پیش از ازدواج با اخذ گواهی تجرد از افتادن در چنین دام هایی رهایی یابند…

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star