برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

اوصاف حکم ورشکستگی:

اوصاف حکم ورشکستگی:

1از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،ورشکسته از مداخله در کلیه ی اموال و حقوق مالی ممنوع می شود

2ورشکسته در مداخله در امور غیر مالی ممنوع نیست

3ورشکسته برای امور مالی دیگران می تواند وکیل شود اما برای امور مالی خود نمی تواند به دیگران وکالت دهد

4مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه قايم مقام ورشکسته می باشند

5در دعاوی مالی ورشکسته مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه قایم مقام ورشکسته می باشند و دعوا باید به طرفیت ایشان طرح شود

6قبول یا رد وصیت یا هبه یا موارد مشابه مثل صلح رایگان با خود ورشکسته می باشد،اما اگر ورشکسته آن وصیت یا هبه را قبول کند مال مورد وصیت یا هبه در شما ر اموال تاجر وارد شده در نتیجه باید تحت اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

2016-05-26T09:25:24+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه