شرايط مندرج در ماده 138 ق. تجارت مقرر مي‌دارد در مورد ورشكستگي يكي از شركا انحلال وقتي صورت مي‌گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبور شش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد. بنابراين هرگونه تغييري در اساسنامه و تمديد مدت يا موارد ديگر از قبيل انحلال شركت با تقديم مدارك بايد به اداره ثبت شركتها تحويل داده شود و با هزينه شركت ماه اول در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار برسد و انحلال آن نيز محدود به چند مورد ذيل مي‌باشد:
1- موضوع و هدف موردنظر از بين رفته باشد.
2- انجام موضوع يا هدف موردنظر غير ممكن باشد.
3- مدت تشكيل آن منقضي گردد.
4- ورشكستگي شركت
5- تراضي شركا براي انحلال شركت.
6- موجه تشخيص دادن دلايل انحلال توسط دادگاه
7- فسخ توسط شركا در صورتي كه خلاف قانون نباشد يا به قصد اضرار به ساير شركا نباشد.
8- موارد مندرج در ماده 138 قانون تجارت كه ذكر گرديد.
9- فوت يا محجوريت يكي از شركا 10 درخواست طلبكاران