این محاسبه بر اساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌شهری ایران و اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۸۰ (برطبق جدول صفحه بعد) می‌باشد.

روش محاسبه‌:

ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (یا سال قبل مطالبه مهریه‌) راتقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می‌کنیم‌. سپس حاصل این‌تقسیم را، در میزان و مقدار مهریه مندرج در سند ازدواج‌، ضرب‌می‌نمائیم آنگاه میزان مهریه به نرخ روز بدست می‌آید.

مثال : چنانچه مهریه زنی‌، در سال ۱۳۵۳، مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال‌بوده و در سال ۱۳۷۷، مطالبه مهریه نماید، ابتدا باید عدد شاخص‌کل بهای کالا در سال ۷۶ را که طبق جدول بانک مرکزی‌، ۴۴/۳۶بوده‌را تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال ۵۳ که بر اساس جدول‌مذکور ۵۴/۰ می‌باشد، کرده و حاصل بدست آمده را ضربدر مبلغ‌مهریه مندرج در سند ازدواج وی (۰۰۰/۵۰۰/۱ریال‌) نموده تا میزان‌مهریه زوجه در سال ۷۶ بدست آید.

ریال ۲۲۲/۲۲۲/۱۰۱ = ۰۰۰/۵۰۰/۱ ضرب ۵۴/۰تقسیم۴۴/۳۶