ارائه اقرار نامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظيم اقرار نامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام كمتر نباشد؛ گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين كه در تاريخ اعلام واقعه، طرفين در قيد ازدواج ديگري نباشند؛ همچنان كه از حكم ماده 32 قانون ثبت احوال برمي‌آيد، ازدواج مردي كه داراي همسر ديگري است قابل ثبت نيست و با توجه به اختلاف نظر بين قضات در زمينه ثبت ازدواج دوم معلوم مي‌شود، رويه قضائي مخدوش است.

3-6) ثبت نكاح موقت

طبق ماده 1075 ق.م. نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شود. از تفاوت‌هاي نكاح منقطع با نكاح دائم مي‌توان به عدم حق نفقه براي زن مگر در صورت شرط خلاف (ماده 1113 ق.م.)، عدم توارث (ماده 940ق.م.)، لزوم ذكر مهر معين (ماده 1095) و … اشاره كرد. ويژگي‌هاي ديگري نيز براي نكاح موقت ذكر شده‌ از جمله: نكاح با باكره به صورت منقطع مكروه بوده و شرط عدم دخول در چنين نكاحي صحيح مي‌باشد

بنابراين قانون، ثبت نكاح را بدون اشاره به نوع آن اجباري نمود، لذا اين قانون اختصاصي به عقد نكاح دائم ندارد. آيين نامه مصوب 1311 نيز در ماده 7 با اشاره به عقد موقت، چگونگي ثبت بذل مدت را مشخص نمود و مقرر داشت: «در مورد عقد انقطاعي در صورتي كه زوج حين مدت بخواهد از بقيه مدت صرف‌نظر كند، بايد نزد صاحب دفتر حاضر شده و بذل مدت در ستون ملاحظات دفتر و ورقه عقدنامه نوشته و به امضاي صاحب دفتر و زوج رسانده ‌شود و سوادي (رونوشت) از آن توسط اداره ثبت محل براي زوجه ارسال گردد».

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همچنان كه ذكر شد شوراي نگهبان مجازات نكاح بدون ثبت را خلاف شرع اعلام نمود و متعاقباً ماده 645 ق.م.ا. مصوب 1375 صرفاً به جرم انگاري عدم ثبت ازدواج دائم پرداخت؛ لذا ثبت نكاح موقت الزامي نمي‌باشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
41star1star1star1stargray