نگاه مثبت قانون به حضانت مادران
به گزارش خبرگزاری میزان حضانت به معنی نگهداری و تربیت است و با تکلیف پرداخت
نفقه ارتباطی ندارد. حضانت با قیمومت هم متفاوت است. ممکن است در یک زمان
حضانت کودک بر عهده مادر و قیمومت او بر عهده شخص دیگری باشد. حضانت با ولایت
بر فرزند هم متفاوت است . استثناهای حضانت طلاق
حق حضانت فرزندان در شرایط عادی با والدین است و در فرضی که آنها جدا از یکدیگر
زندگی کنند، حق حضانت با یکی از آنها خواهد بود؛ اما در مواردی استثنایی، حضانت
فرزند از کسی که مطابق قانون این حق را در اختیار دارد گرفته می شود. اگر مادری که
حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، دیوانه شود، حضانت با پدر خواهد بود. اگر مادری
که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، ازدواج کند، حضانت با پدر خواهد بود. البته اگر
حضانت فرزند، با توافق زوجین به زن سپرده شده باشد، با ازدواج مجدد او، حضانت از او
گرفته نمی شود .

ادامه مطلب :[wpdm_package id=’7400نت’]