شرایط مهریه

1- مالیت داشته باشد

2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد

3- معلوم و معین باشد

4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد

⚜⚜ انواع مهر ⚜⚜

?مهر المسمی:
مهری است كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

?مهر المثل:
مهری است كه در نكاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.م)

?مهر السنه:
مقدار آن 5 / 262 مثقال پول نقره مسكوك است.

?مهر المتعه:
مهری است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

?مفوضه البضع:
زوجه را در عقد نكاحی كه دايم بوده و مهر ذكر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

?مفوضه المهر:
زوجه را در نكاح دايم(كه تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند)

✅چند نكته

〽️-ممكن است مهر حال یا مدت دار باشد،اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه كند و تا وصول آن از تمكین نیز امتناع نماید.

〽️-مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star