برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

ضمانت اجراي نفقه

ضمانت اجراي نفقه

فرد واجب النفقه مي تواند براي مطالبه نفقه خود به دادگاه رجوع نمايد (ماده 1205 قانون مدني) حاکم منفق را به اداي نفقه محکوم مي کند. اگر منفق از اداي نفقه استنکاف نمايد محکمه به شکايت واجب النفقه او را به حبس تأديبي از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد کرد؛ اگر در اين ضمن منفق نفقه را پرداخت تعقيب منفق و يا اجراي حکم موقوف مي شود (ماده 214 قانون مجازات عمومي(1)) شرع هم منفق مستنکف را به وسيله حبس به اداي نفقه مجبور
1- با تصويب ماده 105 قانون تعزيرات ديگر ماده 214 قانون مجازات عمومي قابل اجرا نيست و بايد به مفاد ماده 105 تعزيرات محکوم مي کند و يا از اموال او استيفاي نفقه مي نمايد.
در خصوص اقامه دعواي نفقه توجه به اين نکته لازم است که حکم محکمه راجع به نفقه آينده است نه گذشته زيرا چنان که از تعريف انفاق برمي آيد واجب النفقه براي رفع احتياج آني، مستحق نفقه است نه احتياجات گذشته ولي اين اصل چنان که سابقاً ديديم بر نفقه زن صادق نيست (ماده 1206 قانون مدني).
—————————————

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-12T16:09:54+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه