فرد واجب النفقه مي تواند براي مطالبه نفقه خود به دادگاه رجوع نمايد (ماده 1205 قانون مدني) حاکم منفق را به اداي نفقه محکوم مي کند. اگر منفق از اداي نفقه استنکاف نمايد محکمه به شکايت واجب النفقه او را به حبس تأديبي از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد کرد؛ اگر در اين ضمن منفق نفقه را پرداخت تعقيب منفق و يا اجراي حکم موقوف مي شود (ماده 214 قانون مجازات عمومي(1)) شرع هم منفق مستنکف را به وسيله حبس به اداي نفقه مجبور
1- با تصويب ماده 105 قانون تعزيرات ديگر ماده 214 قانون مجازات عمومي قابل اجرا نيست و بايد به مفاد ماده 105 تعزيرات محکوم مي کند و يا از اموال او استيفاي نفقه مي نمايد.
در خصوص اقامه دعواي نفقه توجه به اين نکته لازم است که حکم محکمه راجع به نفقه آينده است نه گذشته زيرا چنان که از تعريف انفاق برمي آيد واجب النفقه براي رفع احتياج آني، مستحق نفقه است نه احتياجات گذشته ولي اين اصل چنان که سابقاً ديديم بر نفقه زن صادق نيست (ماده 1206 قانون مدني).
—————————————

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star