برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

متفرقه قراردادها

مفهوم و اقسام عقد : عقد و تعهد

-عقد سبب تملیک مال ، انتقال ، سقوط تعهد ، شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی ، دادن اذن و ... می شود اما تعهد یعنی شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام یا عدم انجام امری را عهده دارد گردد . با عنایت به تعاریف فوق عقد قلمرو گسترده تری نسبت به تعهد دارد .

2018-09-13T09:11:21+00:00

 اصل صحت:

در مواردی که صحت قرارداد وابسته به وجود برخی شرایط اختصاصی است نمی توان از اصل صحت استفاده کرد بلکه وجودشرایط اختصاصی باید احراز شود .در مورد بیع موقوفه لازم است که امکان فروش احراز شود و الا بیع ان باطل است . هم چنین در مورد معامله ی که برای غیر منعقد میشود لازم

2018-09-13T09:14:57+00:00

خـیارات و احکام آن

خیارات جمع خیار و به معناے داشتن سلطه و تسلط است و مصدر آن اختیار میباشد ؛ درمفهوم اصطلاحی خیار درفقه مدنی عبارتست از : تسلط بر زایل نمودن یا فسخ ڪردن عقد و قرارداد به بیان دیگر خیار حقی است ڪه برای طرفین معامله یڪی از آنها و شخص ثالث ایجاد میشود تا بموجب

2018-09-13T09:26:05+00:00

عقد مضاربه

تعریف: عقدے است ڪه به موجب آن احــد متعــــاملین ســـرمـایه مے دهد با قیــد اینڪه طرف دیگر با آن تجـــارت ڪرده ودر ســود آن شریڪ باشـــــند. (م. ۵۴۶) طرفیـــــن: -مالڪ : صاحـــب سرمایه -مضـــارب : عــــــامل -مالڪ و مضارب در برابر طلبڪاران مسولیت تضامنی دارند(ماده ۱۱۶ و۱۲۰ تجارت) - سرمایه و مضاربه باید وجـــــه نقـــــــــــــد باشد(۵۴۷ق. م) پولــــهاے

2018-09-13T09:31:10+00:00

ماهیت حقوقی وجه التزام:

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود. در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد و

2018-09-13T09:40:09+00:00
بارگذاری مطالب بیشتر