-عقد سبب تملیک مال ، انتقال ، سقوط تعهد ، شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی ، دادن اذن و … می شود اما تعهد یعنی شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام یا عدم انجام امری را عهده دارد گردد . با عنایت به تعاریف فوق عقد قلمرو گسترده تری نسبت به تعهد دارد .

-اسباب ایجاد تعهد :

1. اعمال حقوقی ( یا عمل حقوقی ) :

-اولاً عمل یا رویدادی که منشای آن اراده است .

-ثانیاً برای رسیدن به اثر حقوقی انجام می گیرند .

-ثالثاً قانونگذار آثار مورد نظر را بر عمل انجام شده بار می کند .

۱.. عقد یا قرارداد : رویدادی است که در ایجاد آن دو اراده توافقی است . مانند عقد بیع ، اجاره ، نکاح

-ایقاع : عمل حقوقی که در ایجاد آن یک اراده حقوقی است . بدون اینکه نیاز به توافق شخص دیگر باشد . مانند طلاق ، ابراء اعراض

-عمل مشروط باید محتمل الوقوع : یعنی احتمال وقوع شرط وجود داشته باشد والا اگر شرط قابل وقوع نباشد این عقد باطل است. مانند اینکه فردی بگوید خانه ام را فروختم مشروط به اینکه خورشید از غرب طلوع کند، این عقد باطل است زیرا طرف اراده انشایی نداشته است .

-عمل مشروط باید ممکن الحصول باشد : برای مثال خانه ام را به شما می فروشم مشروط بر اینکه در کنکور کارشناسی ارشد قبول شوید. در این مثال عمل بیع مشروط به وقوع شرط (قبولی در کنکور) شده است و این شرط ممکن است واقع شود و یا نشود

2.واقعه حقوقی :
رویدادی است که اثر آن ناشی از اراده قانون باشد اگر چه ایجادش با اراده است . مانند فسخ ، غصب ، تسبیب[3] ، اتلاف [4] . مطابق ماده 307 ق.م. امور ذیل موجب ضمان قهري [5] است :1. غصب و آن چه که در حکم غصب است2. اتلاف3. تسبیب4. استیفاء
* الزام :
اجبار شخص به حقوقی که بر عهده گرفته است . به عبارت دیگر وقتی کسی تعهدی را بر عهده گرفته است متعهد به انجام آن می باشد . نیروی الزام از بیرون به شخص تحمیل می گردد .

*التزام :

پذیرفتن تکلیفی است که خود شخص بر عهده گرفته است و باید به آن پایبند باشد . نیروی التزام از دورن به شخص وارد می شود .

*بطلان :

یعنی عدم وجود اثر برای هر نوع عمل حقوقی . وقتی عمل حقوقی باطل است که از روز نخست بصورت قانونی و صحیح شکل نگرفته است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد . مانند اینکه دیوانه ای خانه اش را بفروشد این معامله دلیل عدم اهلیت باطل است
*فسخ :
بر هم زدن قرارداد صحیح به اراده یکی طرفین .فسخ در عقود صحیح امکان پذیر است. اثر فسخ از تاریخ فسخ است و نسبت به آینده اش است ولی بطلان اثر قهقرایی دارد و از روز نخست عقد صحیحاً شکل نگرفته تا اثری داشته باشد.

*انفساخ (منفسخ) :
برهم خوردن قرارداد صحیح بدون اراده طرفین بصورت قهری است مانند فوت وکیل در عقد وکالت. اثر انفساخ مانند فسخ است ولی نحوه ایجاد آن متفاوت است.

* تفاسخ (اقاله):
برهم خوردن قرارداد صحیح به اراده طرفین یا دو طرف.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star