استثناء اول : بند دو از تبصره 8 ماده 100 : … در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره ی الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و باثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد .

که این بند تبصره جای بحث دارد، مثلا اینکه مقصود عبارت ( قبل از تاریخ مذکور معامله صورت گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد ) چیست ؟ مقصود این است که آخرین معامله انجام شده مربوط به قبل از تاریخ مذکور باشد ؟ یا اینکه در هر حال قبل از تاریخ مذکور ملک از مالکیت مالک اولیه ( کسی که ملک به نام او در اداره ثبت برای اولین بار ثبت شده است ) خارج شده باشد ؟ فرض اخیر شامل بسیاری از املاک میشود که با این وصف می توان بدون مطالبه عدم خلاف یا پایان کار و با توافق طرفین ثبت سند نمود.

البته تهیه و ارائه مستندات و احراز و اثبات اینکه ملک قبل از تاریخ مذکور از مالکیت مالک اولیه خارج شده امر دشواری به نظر میرسد.

استثناء دوم : بند سوم از تبصره 8 ماده 100 ، … در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد یا ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد

در خصوص این بند نیز ابهامات و سوالات بدون جواب متعددی مطرح گردید! در بررسی و جستجویی که انجام شده در ادوار مختلف طرحهای متعددی به عنوان طرح جامع شهری به تصویب رسیده . حال مقصود از طرح جامع شهر کدام طرح است ؟ اولین طرح جامع شهر ( شهر محل وقوع ملک ) یا آخرین طرح مصوب ؟ یا آخرین طرحی که ملک مورد معامله مشمول آن بوده است ؟اصلا طرح جامع شهر چیست و از چه مرجعی میتوان آن را استخراج کرد ؟

به فرض به نتیجه رسیدن در خصوص طرح جامع شهر نیز باز دستیابی به مدارک و مستندات و اثبات احداث ملک قبل از تصویب طرح جامع شهر و نداشتن اضافه بنا بعد از آن باشد کار شاق و شاید غیر ممکنی باشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star