✅قوانین حاکم بر اجاره

1️⃣مواد 466 تا 506 قانون مدنی مربوط به مسائل اجارهِ اشیاء است؛
2️⃣قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که حاکم بر روابط استیجاری محل کسب و کار و تجارت است؛
3️⃣ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 که روابط موجر و مستأجر در مورد اماکن مسکونی را تنظیم می¬کرده است؛
4️⃣ماده واحده مصوب 1365 الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 که در مورد شمول این قانون اختلاف نظر است و برخی معتقدند که فقط در مورد کسب و تجارت حاکم است و برخی دیگر معتقدند علاوه بر کسب و تجارت بر اماکن مسکونی هم حاکم است؛
5️⃣قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376؛
6️⃣ آیین¬نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378.
✅ اصل قوانین این شش مورد است؛ ولی موارد دیگری هم وجود دارد؛ مثل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در رابطه با قانون 1356 و در مورد حق کسب و پیشه است.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star