برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

تخلیه املاک مشاع

در موضوع تخلیه اماکن تجاري مشاع، عوامل مختلفی از جمله لزوم پرداخت حق کسب و
پیشه و یا سرقفلی به مستأجر و نیز چگونگی فسخ قرارداد اجاره منعقده بین مالکین مشاعی و
مستأجر، دخیل می باشد که باید در پاسخ گویی به مسائل مربوطه مورد توجه قرار گیرد. در
مواردي که تقاضاي تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی در مدت اجاره مطرح شده باشد، فارغ
از لزوم پرداخت حق کسب و پیشه یا سرقفلی و میزان آن، به دلیل عدم امکان فسخ اجاره
توسط یکی از مالکین، امکان تخلیه عین مستأجره وجود ندارد. در جایی که دعواي تخلیه عین
مستأجره پس از انقضاي مدت اجاره اقامه گردیده باشد، در مواردي که تخلیه باید با پرداخت
حق کسب و پیشه و یا سرقفلی صورت گیرد، امکان تخلیه به درخواست یکی از مالکین
مشاعی وجود ندارد مگر اینکه متقاضی تخلیه، سهم سایر مالکین را نیز به مستأجر پرداخت
نماید و یا اینکه در فرض اجراي حکم به صورت وضع ید، حق کسب و پیشه به نسبت سهم
خواهان به مستأجر پرداخت گردد؛ البته در مواردي مانند نیاز شخصی، امکان تخلیه عین
مستأجره به درخواست یکی از مالکین به دلیل مغایرت با فلسفه قانونگذاري قابل پذیرش
نیست. در سایر موارد که تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی انجام می گیرد،
بر اقامه دعواي تخلیه عین مستأجره به درخواست یکی از مالکین، ایرادي به نظر نمی رسد.
اجراي حکم تخلیه اماکن تجاري مشاع به درخواست یکی از مالکین،به صورت وضع ید، با
قواعد حقوقی سازگارتر به نظر می رسد. قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستاجر، حکمی
در این زمینه ها ندارند و لازم است که مقنن، با تفکیک موارد فوق، حکم هر مورد را جداگانه
مشخص کند تا به اختلاف نظرات و آراي موجود در این زمینه خاتمه داده شود .

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:10:04+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه