برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

تدریس ماده به ماده وقف

تدریس ماده به ماده وقف

 

نکات

نکته 1:وقف عبارت است از:تحبیس عین و تسبیل منفعت(ماده 55 ق.م)
تحبیس عین:یعنی مال از ملکیت واقف خارج شود و از نقل و انتقال مصون بماند.

تسبیل منفعت:یعنی منافع مال در راهی صرف شود.

نکته 2:وقف یا خاص است یا عام.

وقف خاص:در وقف خاص موقوف علیهم محصور می باشند.

وقف عام:در وقف عام موقوف علیهم غیر محصور بوده و یا وقف بر مصالح عامه است.(ماده 56 ق م)

نکته 3:وقف چه خاص و چه عام عقد است.(مواد 56،61،79 ق م)و به ایجاب وقبول نیاز دارد.

در وقف خاص چون موقوف علیهم محصور هستند خوشان قبول می کنند.ولی در وقف عام قبول در هر حال با حاکم است.(م 56 ق م)

نکته 4:حاکم در قانون مدنی معانی مختلفی دارد.مثلا در ماده 28 ق م حاکم به معنی دادستان است.ولی منظور از حاکم در ماده 62 و 56 ق م مقام صالح دولت است.که وقف به نفع آن مقرر شده است.

نکته 5:عقد وقف به همراه عقد موجد حق انتفاع(ماده 47 ق م)بیع صرف(م 364 ق م)رهن(م 772 ق م) و هبه(م 798 ق م) از جمله عقود عینی هستند.که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض نیز دارند.

در وقف خاص قبض با خود موقوف علیهم است.اما استثنائا اگر خود واقف متولی باشد قبض متولی کفایت می کند.و در وقف عام قبض ابتدا با متولی است.اگر نبود با حاکم است.(م 62 ق م)

نکته 6:در کلیه عقود عینی قبل از قبض عقدی به وجود نیامده است.و تنها ایجاب وقبول است.که این ایجاب و قبول قابل رجوع است.و با فوت یا حجر هر یک از طرفین به هم می خورد.در واقع در عقود عینی ایجاب و قبول مقتضی و قبض شرط است.
وقف،فوریت شرط نیست.(م 60 ق م) و پس از قبض مورد وقف،عقد منعقد می گردد.و چون عقدی است لازم واقف نمی تواند از آن رجوع کند.

نکته 8:اقباض طریقیت دارد.(م 67 ق م)یعنی غرض از آن حصول مال است.در تصرف موقوف علیهم،پس اگر موقوف علیهم بتوانند قبض کنند.وقف صحیح است.

نکته 9:قبض باید به اذن واقف و اراده موقوف علیه انجام شود.زیرا جزء عمل حقوقی است.

نکته 10:در عقد وقف و عقد موجد حق انتفاع،اجاره و عاریه موضوع عقد باید مال مصرف نشدنی باشد.(وقف:ماده 58 ق م)

نکته 11:واقف باید مالک عین و منفعت باشد.(م 57 ق م)چون هر دو را حبس می کند.اما ماده 64 ق م یک استثناء بر ماده 57 ق م زده است:وقف مالی که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است.(مثل اجاره)صحیح است.که در اینجا زمان تحقق وقف پایان مدت اجاره است.اما وقف ملکی که منافع دایم آن به دیگری تعلق دارد صحیح نیست.زیرا تسبیل منافع در آن متصور نیست.

نکته 12:مالک مالی را که در رهن دیگری است نمی تواند وقف کند.زیرا این اقدام با حبس عین منافات دارد.طبق ماده 773 ق م هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.و در وقف عین موقوفه حبس می شود.و از نقل و انتقال مصون می ماند.به همین دلیل رهن آن جایز نیست.زیرا هدف رهن برداشت طلب با فروش عین مرهونه در صورت عدم پرداخت طلب است.
نکته 13:بر طبق قانون مدنی عین موقوفه مالک خاصی ندارد.(موقوف علیهم فقط حق انتفاع دارند.به استناد قسمت اخیر ماده 40 ق م)

اما مطابق ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1363 هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است.(اگر در تست مطلق آمد.جواب:مالک،شخص حقوقی است)

نکته 14:شخص حقوقی مدیر می خواهد و متولی مدیر و نماینده شخص حقوقی محسوب می گردد.متولی را واقف مشخص می کند.اگر معین نکرد.در وقف خاص،موقوف علیهم و در وقف عام،ولی فقیه مشخص می کند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
امتیاز آیتم
41star1star1star1stargray
2018-09-13T09:52:59+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه