قیمت سفته از ۳ در هزار به نیم در هزار ، از ابتدای سال ۹۵ ، کاهش یافت.
قبل از سال ٩۵برای خرید یک میلیون تومان سفته میبایستی ۳ هزار تومان پرداخت میشد ، اما حالا یعنی سال ۹۵ فقط کافی است ۵۰۰ تومان پرداخت کنیم.
ماده ۴۵ ق.م.م اصلاحی ١٣٩۴/٠۴/٣١