نظریه 83/4/2-7/1445:ملاک وعده دار بودن چک عرف است به این معنی که تاریخ صدور چک نباید عرفا مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن و وعده دار باشد.
چنانچه تا ریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک وعده دار محسوب می شود.

نظریه 84/4/4-7/2268:چنانچه تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد مدت دار محسوب می شود حتی اگر چک در روز تعطیل صادر شده باشد.

نظریه 85/2/4-7/579:توافق طرفین در خصوص تغییر تاریخ مندرج در متن چکی که دارای تاریخ روز است به تاریخ موخر اعم از اینکه تاریخ جدید همان تاریخ روز تصحیح چک یا تار یخ بعد از زمان تصحیح باشد این واقعیت را که چک در زمان سابق صادر شده وزمان پرداخت آن با توافق طرفین به تاریخ موخر تغییر داده شده و به این ترتیب آن را در ردیف چک های وعده دار قرار داده اند,دگر گون نمی کند, چنین چکی مطلقا فاقد جنبه کیفری خواهد بود.

نظریه 86/2/23-7/979:ملاک, تاریخ واقعی صدور چک است, نه تاریخی که روی آن یا ظهر آن نوشته می شود. اگر تاریخ واقعی صدور چک قبل از آن تاریخ ها باشد, چک وعده دار است والا وعده دار نیست.

نظریه 86/3/23-7/1818:تاریخ صدور چک زمانی است که واقعا در آن روز صادر کننده, چک را نوشته و امضا نموده وبه دیگری تحویل می دهد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star