ادعای جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.درنتیجه شخصی که خودروی خود را درمقابل ورودی پارکینگ ساختمان ها پارک می کند ،مرتکب جرم ممانعت ازحق ویاایجاد مزاحمت شده است. ودرمقابل ، آن شخصی که خودرویی را پنچر کند مرتکب جرم ایجاد مزاحمت وبه نوعی تخریب اموال می گردد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star