عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست ، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت ، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن می‌داند و به دو نوع عمومي و خصوصي تقسيم می گردد.
قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است و خوشبختانه به عفو عمومي نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: «عفو عمومي‌ که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلي بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند، ولي تاثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.

?توبه راهی برای تخفیف مجازات
در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود
والبته
پذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حق‌‌الناس و یا خصوصی مصداق ندارد .

?شرایط تخفبف در جرائم مواد مخدر

درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر مي‌دارد : دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌هاي تعزيري مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد و طبق تبصره آن تمامي محکوماني که پس از صدور حکم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌کننده همکاري نمايند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد .

?کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

یکي از اختيارات رئيس قوه قضاييه براساس بند 11 اصل 110 قانون اساسي پيشنهاد عفو مي‌باشد، ارائه اين پيشنهاد تنها از طـريـق رئـيس قوه قضاييه امکان‌پذير است و در راستاي انجام اين اختيار آيين‌نامه‌ کميسيون عفو و تخفيف و تبديل مجازات در سال 1387 تصویب و توسط رئيس وقت قوه قضاييه، به اجرا درآمد .در این آئین نامه در راستاي هـدفـمـندي عفو تعدادي از محکومان از جمله قاچاقچيان حرفه‌اي، سارقان مسلح، متجاوزان به عـنـف، مـرتـکـبـان جـرايـم حـق‌الـنـاسـي و جرايم مستوجب حد شرعي اعدام (مشروط به اين که جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد) و مرتکبان جرايمي از قبيل جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربايي از شـمـول عـفو، تخفيف و تبديل مجازات مستثنا شده‌اند و براي اولين بار تبديل مجازات حبس به مجازات‌هاي ديگر مانند جريمه نقدي در نظر گرفته شده است.
براساس ماده 25 آيين‌نامه جديد عفو و تخفيف مـجـازات شـرايـطـي بـراي عـفو، تخفيف و تبديل مجازات در نظر گرفته شده است.

محکومان حائز اين شرايط عبارتند از:
1-محکومان به اعدام که مجازات آنها با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاريخ عفو قبلي
2- محکومان به حبس ابد پس از تحمل 10 سال حبس
3- محکومان به حبس ابد که حبس آنان به 15 سال تقليل يافته، پس از گذشت 5 سال از تاريخ عفو قبلي
4- محکومان غير از حبس ابد در صورت تحمل يک‌سوم باقي مانده از مدت حبس از تاريخ عفو قبلي
در ماده 26 این آیین نامه جرائمی ‌که شامل عفو نمی‌شود آمده است که مفهوم مخالف آن ، این است که برای سایر جرائم عفو امکان پذیر است‌.این جرائم عبارتند از :
1ـ قاچاقچيان حرفه‌اي.
2ـ موارد حق ‌الناس.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز به زناي به عنف.
5 ـ مصاديق مهم جرائمي از قبيل: جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربايي.
6 ـ محكومين به جرائم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشروط بر اينكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star