نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود. به موجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و يا روسای سه قوه (به اعتبار مقام آنان) را جعل كنند به حبس از سه تا 15 سال محكوم خواهند شد. همچنين چنانكه امضا يا مهر معاون اول رئيس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمايندگان مجلس قضات، يكی از كارمندان و مسئولين دولتی از حيث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از يك تا ده سال خواهد داشت.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star