س: اگر دیه در موعد مقرر پرداخت نشود آیا در زمان تادیه باید به نرخ روز پرداخت شود یا همان مبلغ سال وقوع حادثه ملاک است؟
ج: دیه باید به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین اگر کسی در سال نود و چهار باید صد و شصت و پنح میلیون تومان دیه پرداخت میکرد و بنا به عللی پرداخت ننمود، باید در سال نود و پنج، صد و نود میلیون تومان بپردازد.