برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

تفاوت حضانت با قیمومیت

تفاوت حضانت با قیمومیت

حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت میکند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه میرساند. سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگھداری بهطورمعمول رابطهای مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این خصوصیات مادر حرف اول را میزند اما قیمومیت، مربوط به تصمیمگیری راجع به امور مالی بچهھاست. ھمانطور که میدانید بچهھا تا رسیدن به سن ١٨ سالگی، صغیر محسوب میشوند و ھر چه که مربوط به مسایل مالیشان است (درآمد- ھزینه) بر عھده پدر و در صورت فوت او بر عھده پدربزرگ یا قیم خواھد بود. دراصطلاح به پدر و پدربزرگ، «ولی خاص» گفته میشود. پس توجه داشته باشید که اگر پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواھد داشت. ولی اگر پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند .

قیمومیت با کیست؟

قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان میدھد. به ھمین دلیل برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. ھمانطور که گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلیترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست. پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر میدھد و اگر ھیچ کدام از اینھا ھم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و ھمین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب میکند. نکته مھم دیگری که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم ھیچگاه نمیتواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیمگیری کند. قانون در اینباره نیز سختگیری کرده و قیم را الزام کرده است تا ھمه کارھا را با نظارت اداره سرپرستی انجام دھد. پس این را بدانید که اگر قیم بخواھد اموال طفل را نقل و انتقال دھد حتما باید اجازه اداره سرپرستی را قبلا گرفته باشد.

حضانت با کیست؟

پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزو مادرانی ھستید که به تازگی ھمسر خود را از دست دادهاید بدانید که ھیچکس نمیتواند فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده ١١٧١ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته است «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، ھر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». پس لازم نیست نگران باشید چون که زن بعد از مرگ شوھر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است. نکته دیگری که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات خانوادهھا را پیش از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواھد شد و اگر کسی فکر میکند که مادر صلاحیت نگھداری فرزند را ندارد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند.

دریافت مجوز قیمومت چگونه است؟

که اگر مادری میخواھد اداره اموال فرزندش را بر عھده بگیرد باید با ارایه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه کند. این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند. در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام میکند و بعد از آن است که او میتواند در امور مالی فرزند خود جھت مصلحت و منافع طفل دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر اینصورت برای قیم مسئولیتھای سنگینی به بار خواھد آورد.

روندی که اداره سرپرستی طی میکند:

اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور میدھد برای حفظ حقوق آنھا، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورتبرداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود. ھمچنین مدارکی از جمله گواھی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایستهای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده میشود. در این خصوص معمولاً مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی میکند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اھالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواھد کرد

اگر مادر قیمومت را قبول نکند!

اگر مادر حضور نداشته باشد یا اینکه حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح ازبستگان، برای قیمومت معرفی میشود و چنانچه ھیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آنھا احراز نشود، اداره سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب میکند، این فرد حتی ممکن است از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده کند. پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارسال میکند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره سرپرستی باز میگرداند. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل میدھد تا مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد .

چند ماده قانونی !

طبق قانون، ھیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عھده آنھاست از نگھداری او امتناع کنند و در صورت امتناع ھر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگھداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عھده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و ھر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط میتواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند برای اطمینان از حفظ حقوق مولیعلیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده ١٢٤٧ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که میگوید: «مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا ھیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا ھیأت یا موسسهای که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواھند بود.» در پایان لازم است این را ھم بدانید که قانون حواسش به حقوق قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و فردی که قیمومت را بر عھده دارد میتواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک برداشت کند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T10:05:05+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

17 Comments

 1. behnam ژانویه 6, 2019 در 8:15 ب.ظ - پاسخ دادن

  خیلی موشکافانه بود ممنون

 2. بهداد نوامبر 10, 2018 در 9:34 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام،برادر محجوری دارم که مادرم قیومیت ایشان را به عهده گرفته،حقوق پدرم که فوت شده رو با رای دادگاه به اسم برادرم کردیم،حال که برادرم ازدواج کرده و صاحب فرزند است ،به دادگاه مراجعه کردم برای گرفتن برگه قیمیت مادرم، جوابی که دادن این بود که چند سال پیش احظاریه دادن واسه گرفتن برگه،به دلیل جابجایی محل سکونت نامه به دست ما نرسید،یه روز از اجراییات تماس گرفتن که مادرتون صلاحیت نداره دیگه و ارجعیت با همسر محجور،مادر من فرهنگی بازنشسته و در سلامت عقلی و جسمیه کامله، چطور تشخیص دادن واقعا،،برای اینکه من یا مادرم بتونیم قیمیت برادرمو بگیریم چه راهکاری هست، همسر ایشون از نظر خوانواده ما صلاحیت نداره حتی الان هم مرده یا زنده ی برادرم واسش مهم نیست،ممنونم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی نوامبر 27, 2018 در 11:10 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   در قانون مواردی برای اعتراض به تصمیمات مقامات قضائی پیش بینی شده است، می بایست ضمن مطالعه پرونده محرز گردد که تصمیمات قضائی بر چه اساسی اتخاذ شده است.
   در هر حال امکان اخذ قیمومیت برای ماد شما میسر می باشد.
   بهتر است با وکیلی که در حوزه ی قضائی شما فعالیت می نماید مشورت نمایید.

 3. زهرا ژوئن 25, 2018 در 2:34 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  من پدرم فوت کرده من من اون زمان زیر 18 سال بودم و بیمه عمر پدرم رو به قیمم(پدر بزرگ) دادن حالا که به سن قانونی رسیدم ایشون نصف پولو برداشت کرده(از من نگهداری نمیکردن) میخواستم بدونم میتونم ازشون شکایت کنم و مقدار برداشت شده رو پس بگیرم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی آگوست 5, 2018 در 3:00 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   بله ، عمل ایشان وصف کیفری دارد ، در صورتی که ادعایی مبنی بر هزینه کرد برای شما دارد می بایست مطالبه نماید و یا می بایست برداشت ایشان به دستور مقامات صالح بوده باشد.

 4. امین آوریل 9, 2018 در 7:39 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  پدرم چند ماهه فوت شدن ماردم مریض و یه خواهر دارم که معلولیت ذهنی دارد ، میخواستم قانون قیم شدن برادر برای خواهر برا بدونم شرایط چیه

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی آوریل 21, 2018 در 1:27 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   به دادستانی محل سکونت خود مراجعه نمایید.

 5. Kate جولای 20, 2017 در 3:34 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام, بخوام به داداگاه درخواست خارج شدن از قیمومیت مادرم رو بدم چقد طول میکشه تا مراحلش انجام بشه؟!

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی جولای 23, 2017 در 12:00 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   مراحل دادرسی بستگی به شعبه رسیدگی و مورد شخص دارد.

 6. Kate جولای 3, 2017 در 3:08 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام, شخصی که به سن 18رسیده میتونه به دادگاه تقاضا خارج شدن از قیمومیت مادر رو بده؟!

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی جولای 4, 2017 در 3:52 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   بله ، شخص می تواند از قیومیت مادر خارج شود.

 7. رضا می 1, 2017 در 5:27 ب.ظ - پاسخ دادن

  ببخشید میشه خواهشا شباهت های حضانت و قیمومت را هم عرض بنمایید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی می 2, 2017 در 12:44 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 8. ariya دسامبر 20, 2016 در 7:43 ق.ظ - پاسخ دادن

  درود بر شما .خواهر بنده از شوهرش جدا شده .یک فرزند پسر 8ساله دارد.الان قصد خرید خانه ای داره که میخواد به نام پسرش سند رو منتل کنه.در صورت فوت خواهر بنده آیا پدر خواهر زاده من دخل و تصرفی در خانه مورد بحث دارد؟اگر من و یا دیگری قیم خواهر زاده باشیم و یا مادر در صورت فوت هر کدام از ماه ها آیا پدر خواهر زاده بنده میتواند در آن صورت قیم بچه سود. سپاس

  • مشاور حقوقی 25
   مشاور حقوقی 25 دسامبر 21, 2016 در 3:48 ب.ظ - پاسخ دادن

   با سلام و درود
   قیمومت با در درجه اول با پدر هست در صورت نبود پدر با مادر و اگر مادر نبود با اقربای نزدیکی است که طفل با اونها زندگی میکنه
   اگر سند خونه رو به نام پسرشون بزنند و مادر مرحوم شوند، و در زمان فوت اون بچه به سن رشد نرسیده باشه و پدر قیم اون پسر باشه میتونند اداره اموال پسرشون رو به عهده بگیرند
   ولی به طور کل فروش و رهن اموال غیر منقول صغیر توسط قیم حتما با اجازه دادستان می باشد

 9. وحيد دسامبر 5, 2016 در 4:35 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام برادرم پنج سال پيش فوت شده،پسرش هم الان 7 سالشه،اما متوجه شديم كه پدر ما قيم نامه نداره يا نميدونم چرا براش صادر نكردن،مادر بچه هم دوباره ازدواج كرده و ازش خبرى نيس،الان هم يكى از ارگانهاى دولتى از ما قيم نامه ميخواد،تا جايى كه ميدونم براى پدربزرگ صغيرى قيم نامه صادر نميشه،لطفا راهنمايى كنيدچه مدركى رو به اين ارگان نشون بديم يا اينكه اصلا قيم نامه صادر ميشه ؟

  • مشاور حقوقی 25
   مشاور حقوقی 25 دسامبر 6, 2016 در 4:31 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   باید تشریف ببرید از دادستان محل اقامت تقاضای نصب قیم کنید و اگر پدر و مادر نباشند و دسترسی به اونها ممکن نباشه اقربایی که با قیم در یکجا زندگی میکنند هم میتوانند قیم بشن
   و اینکه چه مدارکی رو به ارگان نشون بیدن رو از خود ارگان باید بپرسین.

ثبت ديدگاه